fbpx

Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen AVA Skin & Body en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen beautysalon 

De beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De beautysalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken 

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de beautysalon telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de beautysalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, mag de beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, behoudt de beautysalon zich het recht voor om de afspraak te annuleren. De beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon. 

4. Betaling 

De beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beautysalon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De beautysalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de beautysalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet de beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de beautysalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van de beautysalon. De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of  verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens van de cliënt bewaren wij in het systeem salonized en op papier en alleen op toestemming van de cliënt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd. 

6. Geheimhouding 

De beautysalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid 

De beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de beautysalon is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de beautysalon. 

8. Beschadiging & diefstal 

De beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie. 

9. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beautysalon en de behandelende stylist. De beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

10. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de beautysalon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

11. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen 

Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke cliënt hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd. 

12. Recht 

Op elke overeenkomst tussen de beautysalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.